Winter Timetable 5780

לוח זמנים קיץ תש“ף

  

שיעורים קבועים

מועדמועבר על ידינושא
יום ב׳ : אחרי ערביתהרב יונירמב"ם באנגלית
יום ה׳ : אחרי ערביתהרב יוניגמרא באנגלית
השיעורים מתקיימים בזום. פרטים בדף השבוע.